Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Załącznik nr 1 do Statutu

 1. Ocenianiu podlegają:

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)  zachowanie ucznia.

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w Szkole programów nauczania. W przypadku dzieci będących w nauczaniu domowym osiągnięcia edukacyjne będą rozpoznawane podczas spotkań indywidualnych lub on-line.
 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)  monitorowanie bieżącej pracy ucznia,

2)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

3)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

4)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

5)  wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny,

6)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

7)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,

8)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

9)  budowanie przez Szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)  sformułowane przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także przekazanie informacji rodzicom dzieci pozostających w edukacji domowej,

2)  ustalone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania kryteria oceniania z   zachowania, w przypadku dzieci w edukacji domowej z wywiązywania się z obowiązków,

 • Uczeń otrzymuje oceny:

1)  bieżące,

2)  klasyfikacyjne:

a)  śródroczne i roczne,

b) końcowe.

3) Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

 • Uczeń będący w edukacji domowej otrzymuje oceny końcowe z egzaminów wymaganych do otrzymania promocji do następnej klasy.

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 • Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę.
 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na czas określony przez nauczyciela.
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez Dyrektora. Z dokumentacji uczeń lub rodzic mają prawo sporządzać notatki, nie dopuszcza się kopiowania ani fotografowania.
 • Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 • Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 10, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 1. Ocenianie bieżące w klasach I – III odbywa się na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania i jest zapisywane w postaci punktów w skali 1 – 6 z komentarzem słownym, dopuszczalne są znaki „+” lub „-„.
 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne w klasach IV – VIII odbywa się na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania i według następującej skali:

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny – 1.

 1. Oceny odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych lub/i w dzienniku elektronicznym.
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „–” w bieżącym oraz semestralnym ocenianiu.
 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym lub/i elektronicznym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne – w dzienniku i pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
 1. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniom i rodzicom na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a także podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły lub podczas indywidualnych konsultacji.
 • Ocenie podlegają różne formy pracy ucznia i w zależności od rodzaju aktywności ocenom przypisuje się ustaloną wagę:
  • prace pisemne:
  • kartkówka (waga 2) obejmujący materiał z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach lub bieżącej lekcji, także dyktando. Nie musi, ale może być zapowiedziana.
  • sprawdzian pisemny (waga 3) – obejmujący partię materiału określoną przez nauczyciela. Termin ustala się z uczniami na tydzień przed i odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
  • Test monitorujący realizację podstawy programowej (raz pod koniec roku). Termin i obszary ustala Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne o czym informuje uczniów z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • praca i aktywność na lekcji (waga 1),
  • odpowiedź ustna (waga 2),
  • praca dodatkowa (waga 1) ,
  • praca domowa (waga 1),
  • prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji (waga 1),
  • twórcze rozwiązywanie problemów (waga 2),
  • zaangażowanie i systematyczne uczęszczanie na lekcje wychowania fizycznego (waga 2).
 • Sprawdziany pisemne, test monitorujący realizację podstawy programowej są obowiązkowe dla ucznia. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu wraz z klasą, to zobowiązany jest w ciągu dwu tygodni od powrotu do Szkoły ustalić z nauczycielem termin pisania zaległego sprawdzianu.
 • Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.
 • Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.
 • Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza, wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę niedostateczną.
 • O zaliczeniu zaległej kartkówki decyduje nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 • Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
 • Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
 • Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

np – uczeń nieprzygotowany,

bz – brak zadania,

bp – brak pracy,

nb – nieobecny na zajęciach,

ks – kuponik szczęścia,

0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej.

 • Nauczyciel zobowiązany jest w terminie do 2 tygodni i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją sprawdzić sprawdzian i poinformować uczniów o ocenach. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.
 • Dla sprawdzianów (chyba, że specyfika ich wymaga innej skali) przyjmuje się jednolite progi procentowe dla uzyskania ocen:

100% – 88%   –           stopień celujący

87% – 81%  –           stopień  bardzo dobry

80% – 61%  –           stopień dobry

60% – 41%  –           stopień dostateczny

40% – 11%  –           stopień dopuszczający

10% – 0%    –           stopień niedostateczny

1)    uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów,

2)   o możliwości poprawy kartkówki decyduje nauczyciel uczący danego    przedmiotu,

 • W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwa sprawdziany,  w tym nie więcej niż jeden dziennie.
 • Przy ocenianiu sprawdzianów uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

100% – 88%   –           stopień celujący

87% – 81%  –           stopień  bardzo dobry

80% – 61%  –           stopień dobry

60% – 41%  –           stopień dostateczny

40% – 11%  –           stopień dopuszczający

10% – 0%    –           stopień niedostateczny

 • Ocena bieżąca.

1). bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie,

2). uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu,

 • przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne,
 • uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych,
 • w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet,
 • jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut,
 • nauczyciel oceniania różnorodne formy aktywności ucznia: odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.,
 • aktywność uczniów oceniana jest plusami lub minusami; po uzyskaniu przez uczniów 6 plusów  lub trzech minusów nauczyciel wpisuje  odpowiednio ocenę celującą lub niedostateczną,
 • uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji,
 • w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.
 • Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i klasy, przy czym podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który w co najmniej 99% posiadł wiedzę i umiejętności określone przez podstawę programową,
 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych przez podstawę programową oraz sprawnie i w pełni samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował nie w pełni, ale w stopniu wyczerpującym wiadomości i umiejętności określone przez podstawę programową, a także nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści,

poprawnie stosuje wiadomości i w pełni samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone przez podstawę programową, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia,

 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,

 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

 • Klasyfikacji uczniów dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego:

1)  śródrocznej – nie później niż trzy dni przed ustalonym przez Dyrektora terminem zakończenia zajęć w pierwszym półroczu,

2)  rocznej i końcowej – nie później niż trzy dni przed terminem zakończenia roku szkolnego.

 • Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I – III z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 • W klasach IV – VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania.
 • Klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną uzyskanych w semestrze ocen i nie może być niższa niż wynika to z następującej skali:
 • 0,00 – 1,60     niedostateczny
 • 1,61 – 2,60     dopuszczający
 • 2,61 – 3,60     dostateczny
 • 3,61 – 4,60     dobry
 • 4,61 – 5,60     bardzo dobry
 • 5,61 – 6,00     celujący
 • Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.
 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 • Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/ rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV, polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest zobowiązany wykazać się umiejętnościami z zakresu pierwszego półrocza w terminie i formie określonej przez nauczyciela, z tym że Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 • Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie rzetelnej i systematycznej oceny pracy uczniów w ciągu semestru (roku)
 • z uwzględnieniem wagi (wartości) ocen cząstkowychNiedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy.
 • W terminie nie krótszym niż miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i nie później niż na dwa dni przed planowanym spotkaniem z rodzicami nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i wychowawcę o przewidywanej dla niego rocznej/śródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej oraz wpisują ocenę niedostateczną w dzienniku lekcyjnym i jego elektronicznej wersji.
 • Na miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy w trakcie zebrania zawiadamia przynajmniej jednego z rodziców ucznia  o przewidywanej dla niego nagannej ocenie z zachowania lub rocznej/śródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 • Zawiadomienie rodziców musi mieć formę potwierdzoną podpisem, a w razie ich nieobecności na spotkaniu, informację o ocenie, o której mowa w ust. 13 zobowiązany jest przekazać wychowawca klasy.
 • O przewidywanych dla uczniach ocenach śródrocznych/rocznych wyższych niż niedostateczny oraz ocenie z zachowania wyższej niż naganna wychowawca informuje ucznia i jego rodziców nie później niż 7 dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.
 • Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej nie później niż jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 • W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 • Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 • W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 • Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 27.
 • Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 26.
 • Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 • Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 • Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 • Sprawdzian, o którym mowa w ust. 28 pkt 1) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 27. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
 • W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)  Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)  wychowawca klasy,

c)  wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)  pedagog,    

e)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f)  przedstawiciel Rady Rodziców.

 • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 30 pkt 1)  lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 • Sprawdzian, o którym mowa w ust. 28 pkt 1) przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 • Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 30 pkt 1),

c)  termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 28 pkt 1),                                                                                                                            d)   zadania (pytania) sprawdzające,

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  skład komisji, o którym mowa w ust. 30 pkt 2)

b)  termin posiedzenia komisji,

c)  wynik głosowania,

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 • Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 • Do protokołu, o którym mowa w ust. 35 pkt 1), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 28 pkt 1) w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 • Przepisy ust. 27–36 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • Uczeń kończy Szkołę, jeżeli:
 • w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem ust. 18 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 • Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 • Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 39, powtarza ostatnią klasę.
 • Uczeń, który nie ukończył Szkoły, nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły.

Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania

Zasady ogólne:

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3)  dbałość o honor i tradycje Szkoły,

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)  godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,

7)  okazywanie szacunku innym osobom,

8)  funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,

9)  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 • W klasach I-III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi i są ustalane według następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  odpowiednie,

5)  nieodpowiednie.

 • Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne.

 • Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania.
 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym określają odrębne przepisy.
 • Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.
 • Śródrocznąi roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  się  według      następującej  skali,  z  podanymi   skrótami:
 1. wzorowe – wz
 2. bardzo dobre – bdb
 3. dobre – db
 4. poprawne – popr
 5. nieodpowiednie – ndp
 6. naganne – ng
 • Tryb ustalania oceny zachowania:
 • Wychowawca na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich rodziców  o warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Zarówno wychowawca jak i członkowie Rady Pedagogicznej na bieżąco gromadzą spostrzeżenia o zachowaniu ucznia i odnotowują je w zeszycie spostrzeżeń.
 • Raz w semestrze Samorząd Klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym wpisuje w zeszycie spostrzeżeń informację o funkcjonowaniu ucznia w zespole. Tę informację jak również samoocenę ucznia bierze pod uwagę wychowawca, przyznając uczniowi punkty z poszczególnych kategorii.
 • Zachowanie ucznia oceniane jest w siedmiu kategoriach, które oznaczone zostały cyframi rzymskimi.
 • W każdej kategorii wychowawca może maksymalnie przyznać 10 p., co łącznie daje 70 p.
 • Pozostałe 30 p. pozostaje w gestii uczących w danej klasie nauczycieli, którzy na miesiąc przed klasyfikacją przyznają, uwzględniając wyszczególnione poniżej kategorie, każdemu uczniowi taką liczbę punktów w skali 0 – 30, na jaką uczeń zapracował swoją postawą podczas zajęć z danego przedmiotu.
 • Wychowawca wyciąga średnią z przyznanych uczniowi punktów przez nauczycieli przedmiotów, dodaje ją do liczby punktów przyznanych przez siebie i zamienia na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.
 • Do uznania każdego wychowawcy pozostaje przyznanie wartości pośrednich między 10 p.- 5 p. a 0 p.
 1. Kategorie podlegające ocenie i liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii: 
 2.  Realizacja obowiązku szkolnego (frekwencja):

10 p.  Jeśli uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień.

5 p. Uczeń ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności  lub 10 nieusprawiedliwionych spóźnień.

0 p Uczeń ma więcej niż  18 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności lub 18 nieusprawiedliwionych spóźnień.

 • Dbałość o własny rozwój, wykorzystywanie swoich predyspozycji i możliwości oraz wkład pracy w osiągane wyniki:

10 p. Uczeń maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości, wykazuje się maksymalnym wkładem pracy, czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych szkolnych lub pozaszkolnych, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych albo w innych formach współzawodnictwa szkolnego bądź pozaszkolnego, pracuje nad doskonaleniem własnych umiejętności oraz zdolności, co przynosi sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne.

5 p. Uczeń wykazuje się przeciętnym wkładem pracy, w stosunku do swoich możliwości osiąga przeciętne wyniki w nauce, wykazuje słabe zaangażowanie w doskonalenie swoich umiejętności, sporadycznie uczestniczy w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, konsultacjach.

0 p. Uczeń osiąga niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości, nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konsultacjach.

 • Takt i kultura w stosunkach z ludźmi:

10 p. Uczeń jest zawsze taktowny,  prezentuje wysoką kulturę słowa i umiejętność dyskusji ,a jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia, dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Przyjmuje godną postawę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Nie ma żadnych uwag ustnych ani pisemnych.

5 p. Zdarzyło się ( max 2 razy), że uczeń zachowywał się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, używał mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji. Zwrócono uczniowi uwagę (max 2 razy) na niestosowność stroju, fryzury, mocny makijaż farbowanie włosów, zbyt długie jaskrawo pomalowane paznokcie, niezmienianie obuwia lub niedostateczną dbałość o higienę.

0 p. Uczeń jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach, jest agresywny, arogancki, zazwyczaj niestosownie ubrany i nie zmienia swojego zachowania mimo zaleceń personelu szkoły ( powyżej 4 uwag).

 • Sumienność, poczucie odpowiedzialności:

10 p.  Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp. ), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnych prac i zadań, bierze udział w akcjach organizowanych przez SU oraz inne  organizacje  szkolne, jest wolontariuszem .5 p. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, np.  poprawy lub zaliczenia sprawdzianu, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dodatkowe zobowiązania i niezbyt dobrze się z nich wywiązuje (max 2 uwagi)

0 p. Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

 • Postawa moralna i społeczna ucznia:

10 p. Uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje  na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, szanuje również dobro publiczne i własność prywatną, chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią.

5 p. Zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie próbował zareagować na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej i cudzej, naraził niechcący na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, nie uchyla się od prac na rzecz społeczności szkolnej (max 2 uwagi)

0 pPostępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwościuczeń jest obojętny na zło, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności, niechętnie pomaga kolegom, unika pracy na rzecz zespołu, dopuścił się  kradzieży, niszczenia mienia, wyłudzenia pieniędzy.

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

10 p. Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, np. nie przyjmuje biernej postawy, będąc świadkiem bójki, poniżania- zwraca uwagę, informuje pracownika szkoły o zajściu.

5 p. Zdarzyło sięże uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, zlekceważył zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę i podobne zachowania nie powtórzyły się.

0 p. Zachowanie  ucznia stwarza zagrożenie, które on lekceważy, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag

 • Postawa wobec nałogów i uzależnień:

10 p.  Uczeń nie ulega żadnym  nałogom i nie jest uzależniony, angażuje się w realizacje programów profilaktycznych i zapobieganie nałogom.

5 p. Zdarzyło się (max 2razy), że uczeń palił papierosy na terenie szkoły, ale zareagował pozytywnie na uwagi i poprawił zachowanie.

0 p. Uczeń palił papierosy lub stwierdzono, że był pod wpływem alkoholu  lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Ustalenia końcowe:

1)  Ocenę naganną niezależnie od liczby uzyskanych punktów otrzymuje uchwałą Rady Pedagogicznej uczeń, który: wszedł w konflikt z prawem, popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej, np. kradzież, akt wandalizmu, agresja, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków, rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej.

 • Zasady zamiany punktów na oceny:

100 p. –  85 p.           ocena wzorowa

84 p . – 70 p.            ocena bardzo dobra

69 p.  – 55 p.            ocena dobra

54 p. –  40 p.            ocena poprawna

39 p. – 25  p.            ocena nieodpowiednia

24 p. –  0  p.             ocena naganna

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania o jeden stopień wyższą niż przewidywana:

1)  uczeń, rodzic składa podanie do nauczyciela danego przedmiotu lub wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej,

2)  uczeń, rodzic składa, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie rocznej, podanie do wychowawcy klasy zawierające uzasadnienie będące podstawą do ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.

 • Nauczyciel, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora o wpłynięciu podania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub w ust. 1 pkt 2).
 • Nauczyciel przedmiotu (z wyjątkiem zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego) przygotowuje zestaw zadań obejmujący treści z całego roku szkolnego i zgodny z określonymi w przedmiotowym systemie oceniania wymaganiami koniecznymi do uzyskania oceny, o jaką ubiega się uczeń.
 • Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie wskazanym przez nauczyciela nie krótszym niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • W przypadku niespełnienia przez ucznia wymagań niezbędnych do uzyskania oceny o jaką się ubiega, nauczyciel wystawia uczniowi przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 • W przypadku ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z: zajęć technicznych, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego oraz roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania Dyrektor powołuje komisję.
 • W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego:

a)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

b)  inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  wychowawca,

b)  pedagog szkolny,

c)  nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

 • Komisje, o których mowa w ust. 7 pkt 1) i ust. 7 pkt 2), analizują wysiłek ucznia wkładany w uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub poziom spełniania przez ucznia norm społecznych i ustalają ocenę, formułując uzasadnienie.
 • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3. i komisje, o których mowa w ust. 7, sporządzają protokół, który łącznie z podaniem stanowi dokumentację Szkoły.
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców zgłoszony do Dyrektora.
 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki.
 1. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.
 1. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 • Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z: plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w skład której wchodzą:

1)  Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący,

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.
 • Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.